above-article

ulukom

Ulukom

About This Software

Ulukom Bilgisayar, 1987 y?l?nda Bilgi Teknolojileri sekt?r?nde yaz?l?m ve donan?m ??z?mleri ?retmek amac? ile kurulmu?tur. Ulukom halen T?rkiye ‘nin ?nde gelen Lojistik, G?mr?kleme ve D?? Ticaret ?irketlerine yaz?l?m ??z?mleri sunmaktad?r. Ulukom, bu sekt?rlerde yaz?l?m ?reten en eski ?irket oldu?u gibi, toplam m??teri say?s? itibariyle de lider konumdad?r. Ulukom 1988 y?l?ndan beri ilk 100 BT ve ?lk 500 Bili?im ?irketi ara?t?rmalar?n?n tamam?nda yer alm??t?r.Ulukom’un 35 ?al??an? vard?r ve ?stanbul’da 2 ofisi mevcuttur. Yaz?l?m Ar-ge faaliyetleri 2005 y?l?ndan beri ?T? Ar? Teknokent’te bulunan ofiste y?r?t?lmektedir. Yaz?l?m konusunda yard?m masas? vas?tas?yla telefon ve on-line destek hizmetleri verilmekte, gezici servis elemanlar? ve on-line destek ile T?rkiye’nin her yan?na ula??lmaktad?r.

Ulukom, ?stanbul’da sunucu ve PC sat???, donan?m ve yaz?l?m y?kseltilmesi, network projelendirme ve kurulum hizmetleri de vermekte, donan?m ve altyap? konusunda teknik bak?m anla?malar? da yapmaktad?r.

For more visit: www.ulukom.com.tr

 

below-article